Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Unitatea de curs 5 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 5.

Evaluarea personalizată a elevilor

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Obiectivul general al unităţii este acela de a instrumenta profesorii care predau anumite discipline de studiu şi consilierii şcolari, cu metode şi tehnici de evaluare personalizată a elevilor. Din această perspectivă şi în relaţie cu tema centrală a proiectului – temperamentul elevilor – abordarea problematicii evaluării personalizate oferă profesorilor idei, analize şi exemple de adaptare a evaluării şcolare la specificul elevilor, de valorificare a caracteristicilor acestuia şi de promovare a unor demersuri educaţionale constructive, cu rol preponderent motivaţional, în defavoarea abordării notei ca sancţiune.

Unitatea porneşte de la următoarele presupoziţii:
a)    Deşi evaluarea şcolară tinde din ce în ce mai mult să devină o componentă curriculară bazată pe aspecte obiective (standarde de performanţă), profesorul se confruntă în acest demers cu o serie de aspecte subiective. O parte dintre acestea sunt recunoscute şi analizate în teoria evaluării sub diferite denumiri (efectul hallo, efectul Pygmalion etc.), altă parte constituie aspecte ce ţin de un anume context de evaluare (caracteristici ale profesorului sau ale elevului, influenţa mediului educaţional etc.).
b)    Pentru a ţine “sub control” aceste aspect subiective şi, în acelaşi timp, pentru a adapta demersul evaluativ la specificul elevilor, profesorul trebuie să deţină o serie de cunoştinţe şi competenţe specifice, care să îl ajute să pună în practică rolul de evaluator în condiţii optime. Astfel de competenţe de evaluator vor fi dezvoltate atât în zona de cunoştinţe (despre evaluare în general, despre factori obiectivi şi subiectivi, despre strategii ameliorative), cât şi în cea de atitudini (faţă de activitatea de evaluare, faţă de subiectul evaluat) şi comportamente (aplicabile în activitatea didactică cu elevii).

 

Obiectivele specifice ale unităţii de curs


După parcurgerea unităţii, cursanţii vor fi capabili:
•    să analizeze şi să compare diferite paradigme ale evaluării elevilor, pe baza unor criterii specifice – prin: sintetizarea elementelor definitorii ale evaluării şcolare; identificarea aspectelor caracteristice ale diferitelor paradigme ale evaluării; stabilirea de asemănări şi deosebiri între diferite tipuri de evaluare; identificarea avantajelor şi a dezavantajelor diferitelor tipuri de evaluare,din perspectiva procesului educaţional sau a diferiţilor actori şcolari;
•    să identifice nevoile de evaluare a elevilor, în situaţii educaţionale specifice – prin: argumentarea importanţei analizei de nevoi în demersurile educaţionale; analiza rolului şi specificului evaluării elevilor cu nevoi speciale de educaţie; analiza rolului şi specificului evaluării elevilor supradotaţi; analiza rolului şi specificului evaluării elevilor cu diferite trăsături de temperament;
•    să adapteze metodologia si instrumentele evaluării la contexte educaţionale concrete şi la specificul temperamentului elevilor – prin: identificarea caracteristicilor diferitelor metodologii şi instrumente de evaluare; exersarea utilizării diferitelor instrumente de evaluare în contexte educaţionale concrete; identificarea modalităţilor de selecţie şi adaptare a strategiilor de evaluare la contexte educaţionale specifice;
•    să elaboreze, să utilizeze şi să interpreteze instrumente de evaluare personalizată a elevilor, în raport cu diferite profiluri temperamentale – prin: exersarea elaborării de itemi diferiţi pentru evaluarea aceleiaşi realităţi educaţionale; exersarea modurilor de aplicare a diferitelor instrumente de evaluare în practica şcolară; exersarea unor modalităţi de interpretare a rezultatelor aplicării instrumentelor de evaluare şcolară;
•    să manifeste atitudine pozitivă faţă evaluare şi faţă de rezultatele şi impactul acesteia asupra elevilor – prin: definirea funcţiilor evaluării şcolare; argumentarea importanţei evaluării şcolare din perspectiva instrumental-motivaţională şi formativă; compararea funcţiilor tradiţionale şi funcţiilor actuale ale evaluării şcolare; analiza consecinţelor pozitive şi negative ale diferitelor forme de evaluare asupra diferitelor categorii de elevi;
să formuleze o poziţie personală în raport cu deontologia evaluării elevilor – prin: exprimarea unei atitudini critice faţă de impactul procesului de evaluare asupra actorilor şcolari; exersarea reflecţiei personale asupra diferitelor situaţii concrete de evaluare.